Енергетика

Cause16-4Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) използват енергията, получена от практически неизчерпаеми ресурси като слънчевата светлина, вятъра, приливите, геотермалната енергия и др.

Предимствата на ВЕИ са: безплатни ресурси; постоянно намаляваща цена на технологиите; директна консумация на енергията без разходи за пренос по мрежата; възможност за съхранение на електроенергията или продажба на неизползваем процент от нея; развиване на локална икономика и откриване на „зелени” работни места.

Зелените споделяме концепцията за създаване на локален микс от малки ВЕИ мощности, които са притежание на хората и се намират там, където те имат нуждата от енергия. ВЕИ за домакински нужди са: соларни колектори за топла вода; биомаса и биогорива за отопление и за готварски нужди; сградни фотоволтаични панели и вятърни перки за генериране на електроенергия; термопомпи за отопление, използващи енергията на земята; рекуперационни системи за отопление и вентилация.

ВЕИ проектите в голям мащаб, изградени на подходящи места, имат място в енергийния микс на всяка държава и могат да осигурят по-голяма енергийна независимост на разумна цена. Зелените настояваме да се премахнат всички субсидии в енергетиката, включително и непреките субсидии, които се дават на кафявата и ядрената енергия. Тогава ще стане ясно, че най-евтината енергия е тази от възобновяемите енергийни източници.

Някои от кенкретните мерки предлагани от нас:

  • Постигане на енергийна независимост на България: през 2035г. страната трябва да е независима от вносни енергийни източници, вкл. ядрени, а през 2050 свободна от използване на изкопаеми горива
  • Всеки гражданин да има право да избира доставчика си на енергия. Възможно най-бърза либерализация на енергийния пазар, електроснабдяването и собствеността върху електроразпределителните мрежи
  • Децентрализация на производствените мощности, при която 70% от енергийните нужди на страната да се задоволяват от семейни, малк и кооперативни или комунални инсталации,а използването на защитени зони или плодородни земи за инсталиране на ВЕИ мощности да бъде ограничено до абсолютен минимум
  • Подкрепа и фокус за децентрализирани микро-, малки и общностни ВЕИ проекти

Виж пълната програмата на „Зелените“